BASES I CONDICIONS DEL CONCURS “SENEXCEL.LENCIA”

OBJECTE:

A través aquesta iniciativa la Coordinadora d’Associacions Senegaleses de Catalunya (CASC), aprofitant la col·laboració del seus socis, s’ofereix l’oportunitat de participar de la tasca d’elevar el nivell d’educació i capacitació dels nostres fill/es, contribuir al fet que siguin ciutadans responsables i agents de desenvolupament a benefici de les seves respectives famílies, de la comunitat senegalesa, de la societat catalana i igualment del Senegal, el seu país d’origen.

La CASC treballa per motivar mares, pares i tutors i implicar-los cada vegada més en el seguiment i el suport en els estudis dels seus fill/es.

Article 1 – ORGANITZADOR DELS PREMIS:

La CASC organitza els PREMIS “SENEXCEL.LENCIA”.

La preparació, la planificació, la gestió i el seguiment de totes les activitats en relació al bon desenvolupament del Concurs “SENEXCEL.LENCIA” estan a càrrec del seu Comitè Organitzador, peça clau i principal òrgan gestor del Concurs.

Article 2 – COMITÈ ORGANITZADOR:

El Comitè està compost de set (7) membres de la CASC i persones designades per ella, podent incloure representants d’entitats col·laboradores.

El Comitè Organitzador és un equip de treball on l’estructura bàsica és: president, vicepresident, secretari, vocals i coordinadors que s’encarreguen de determinades parcel·les dins de l’organització.

Article 3 – OBJECTIUS DELS PREMIS:

El lliurament de premis té com a principals objectius:

 • Suscitar l’entusiasme i desenvolupar el interès pels estudis
 • Promocionar el talent dels joves de la nostra comunitat
 • Fomentar la cultura del treball ben fet i de l’excel·lència
 • Reconèixer l’esforç dels nostres estudiants
 • Premiar els millors resultats escolars.

 Article 4 – ESPAI GEOGRÀFIC DELS PREMIS:

Els Premis “SENEXCEL.LENCIA” s’adreça als/ es alumnes/as dels establiments escolars, col·legis, instituts de l’ensenyament primari i secundari de les províncies de Catalunya: Barcelona, ​​Girona, Lleida i Tarragona.

Article 5 – MODALITATS DE PARTICIPACIÓ ALS PREMIS:

 1 – Pot tramitar acte de candidatura en la seva categoria tot/a alumne/a fill/a de pares (pare o mare) d’origen senegalesa, en edat d’escolarització, regularment inscrit/a en un curs de l’ensenyament primari, de l’educació secundària obligatòria (ESO) o post-obligatòria sigui del batxillerat sigui d’estudis del grau mitjà.

2 – Els/les candidats/es competiran en les seves respectives categories.

3 – Les sis (6) categories són:

 • Cicle inicial, alumnes que cursen els dos (2) primers anys de primària.
 • Cicle mitja, alumnes que cursen tercer i quart de primària.
 • Cicle superior, alumnes que cursen els dos (2) últims anys de primària.
 • Primer cicle de ESO, alumnes cursant 1r i 2n.
 • Segon cicle de ESO, alumnes cursant 3r i 4t.
 • Batxillerat i Cicle Formatiu Grau Medi (CFGM), 1r i 2n any.

 4 – La inscripció com candidat/a als Premis es fa en línia via la web:

www.senexcelencia.catsen.org  www.catsen.org/senexcelencia omplint el full d’inscripció.

 5 – El pare, la mare o el/la tutor/a signarà l’autorització a la Comissió dels Premis, si fos necessari, a verificar i confirmar els informes i notes amb els tutors acadèmics dels/les candidats/es.

 Article 6. – CRITERIS D’AVALUACIÓ:

El sistema d’avaluació que s’utilitza pretén ser inclusiu, objectiu i igualitari per a tots/es els/les candidats/es d’una mateixa categoria.

La nota xifrada definitiva que compta per al Concurs serà la mitjana sobre deu (10) de la suma de les notes trimestrals de totes les assignatures avaluades.

La nota es xifra comptant amb dos (2) xifres decimals per ser més precisa.

Els/les candidats/es en situació d’igualtat de puntuació rebran per igual el premi corresponent a la classificació.

Article 7 – JURAT DELS PREMIS:

1- El Jurat del Concurs està compost de:

 • Tres (3) representants del Comitè Organitzador
 • Dos (2) representants del col·laborador principal
 • Dos (2) tècnics/es de l’ensenyament, si possible, avalats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

2 – El Jurat treballa en Comissió amb el rigor i la transparència requerida.

La Comissió estudia tots i cadascun dels dossiers de candidatura, els avalua i els classifica per ordre de mèrit i de premi per categoria respectiva.

La Comissió pot sol·licitar als tutors acadèmics la confirmació dels informes i notes de cada un dels premiats del Concurs per aixecar dubte i confirmar notes.

3 – En el cas de detecció de no conformitat, es procedirà a retirar la candidatura en qüestió.

4 – Després de la deliberació, el Jurat comunica els resultats definitius a les diferents entitats col·laboradores.

Article 8 – PREMIS:

1 – El Comitè Organitzador treballarà per trobar els premis que és necessiten per repartir als guanyadors i guanyadores dels premis “SENEXCEL.LENCIA”.

2 – Els premis a atribuir son:

 • Tres (3) premis (1er, 2n, 3er) per les sis (6) categories.
 • Tres (3) accèssits (1er, 2n, 3er) per les sis (6) categories.
 • Tres (3) mencions honorifiques (1ra, 2na, 3ra) per les sis (6) categories.

3 – Els guardonats/des rebran els seus premis en una solemne cerimònia amb presencia de les seves famílies, amics/amigues, membres de la comunitat senegalesa, de les autoritats locals y els seus representants, consulars, responsables d’associacions i entitats col·laboradores. Una amplia difusió de la cerimònia de lliurament dels premis es farà a traves dels mitjans de comunicació locals, autonòmics, estatals, xarxes socials, abans, durant i després de la celebració.

Article 9 – CALENDARI DELS PREMIS:

1 – Les INSCRIPCIONS comencen el 04 de març i s’acaben el 30 de juny del 2019.

La organització comunicarà l’obertura de les inscripcions als Premis així que els terminis a les associacions membres en reunió de junta, via correu electrònic i mitjançant el seu portal web www.senexcelencia.catsen.org www.catsen.org/senexcelencia i les xarxes socials (twitter, facebook).

Les Associacions tenen el compromís i l’obligació de la divulgació dels Premis “SENEXCEL.LENCIA”. Per tant s’encarreguen d’informar als seus membres per les vies que consideren oportunes. Cada Associació treballarà a la fi de mobilitzar el major nombre de famílies i per aconseguir la participació efectiva del major nombre de candidats/es, requisit capital per a l’assoliment dels objectius dels Premis.

Les Associacions poden recórrer al Comitè Organitzador del Concurs sol·licitant assessorament i aclariments de dubtes que tinguin sobre la participació d’un o diversos dels seus membres.

2 – Els ENVIAMENTS D’INFORMES I NOTES definitives del curs 2018/2019 es faran entre el 17 de juny i el 07 de juliol del 2019. Els/les candidats/es enviaran els seus informes i notes a la Comissió mitjançant correu electrònic senexcelencia@catsen.org .

3 – Les DELIBERACIONS de la Comissió comencen el 08 de juliol i es acaben el 15 de juliol del 2019.

4 – La CERIMÒNIA de LLIURAMENT dels PREMIS als guardonats tindrà lloc el 27 de juliol del 2019 en la ciutat de Granollers.

Article 10. – PUBLICACIÓ DELS RESULTATS DELS PREMIS:

Els resultats dels Premis seran anunciats via correu electrònic a totes i cadascuna de les Associacions membres de la CASC que al seu torn informaran les famílies.

Extrets audiovisuals de la cerimònia seran publicats en la web www.senexcelencia.catsen.org  www.catsen.org/senexcelencia i en les xarxes socials (twitter, facebook).

                                                                                                 Barcelona, 10 febrer del 2019